Kløverhuset

Vedtægter

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Høje-Taastrup Kommune

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune betragter plejecentrenes bruger- og pårørenderåd som et værdifuldt dialogforum, hvor bruger og pårørende informeres og inddrages i hverdagen og driften af centrene.

 

Formål med bruger- og pårørenderåd

Grundlaget for bruger- og pårørenderådenes virke er Serviceloven L177 § 16, der muliggør Byrådets beslutning om etablering af et bruger- pårørenderåd på samtlige af kommunens plejecentre.

 

Formålet med bruger- og pårørenderåd er, at de danner rammerne for en konstruktiv dialog, hvor beboere, brugere og pårørende i samarbejde med plejecentrenes ledelse og medarbejdere sikrer, at plejecentrenes dagligdag fungerer bedst muligt for husets beboere og brugere.

 

Bruger- og pårørenderåd skal medvirke til at beboer, brugere af huset og pårørende:

 • Oplever, at de har medindflydelse på deres dagligdag.
 • Får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter.
 • Inddrages i debat om de overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats på kommunens plejecenter.
 • Orienteres og høres om ændringer i plejecentrenes ressourceanvendelse og daglige drift
 • Inddrages i centrets frivillighedsarbejde.

Bruger- og pårørenderådets kompetencer

Bruger- og pårørenderåd informeres og inddrages i dialog om overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats i centrene.

 

Som udgangspunkt informeres og inddrages bruger- og pårørenderåd i spørgsmål vedrørende:

 • Plejecentrets mål og værdigrundlag for plejecentrenes tilbud til brugerne
 • Det generelle pleje- og omsorgsniveau på centret
 • Centrets aktivitetstilbud for beboer og pårørende
 • Ændringer af centerets fysiske rammer
 • De overordnede retningslinjer for centrets kostplan
 • Væsentlige driftsmæssige og økonomiske forhold af generel betydning

Bruger- og pårørenderåd kan behandle generelle sager på opfordring fra beboere, pårørende og brugere af plejecentrene, og kan selv tage sager op til debat.

 

Bruger- og pårørenderåd kan alene behandle sager af principiel generel karakter.

 

Rådet kan ikke behandle personsager.

 

Høringsret

Bruger- og pårørenderåd har høringsret i forbindelse med Byrådets vedtagelse af kommende års budget. Derudover høres rådene i forbindelse med væsentlige ændringer på budget og økonomiske prioriteringer i de enkelte plejecentre.

 

Bruger- og pårørenderåd har høringsret på den årlige tilsynsrapport. Høringsretten omfatter delrapporter og den årlige tilsynsrapport.

 

Bruger- og pårørenderåd kan i særlige tilfælde anmode myndighedsfunktionen om en mundtlig præsentation og drøftelse af tilsynsrapporten.

 

Bruger- og pårørenderåd

Der etableres et bruger- og pårørenderåd på hvert enkelt af kommunens plejecentre.

 

Bruger- pårørenderådets sammensætning

Bruger- pårørenderådet består af 6 medlemmer samt plejecenterleder. Medlemmerne af rådet fordeler sig som følgende: 

 • Leder af plejecenter
 • Beboerrepræsentanter 2
 • Pårørenderepræsentanter 2
 • Brugerrepræsentant (brugere af aktivitet/cafe) 1
 • Repræsentant for støtteforening 1
 • Der vælges 2 suppleanter for brugerne og 2 suppleanter for pårørende. Suppleanter indtræder i rådet ved et medlems udtræden eller ved sygdom udover 2 mdr.

Pårørende skal nødvendigvis ikke være i familie med beboeren, men kan være en god ven, kontaktperson e.l. Den enkelte beboer kan dog kun repræsenteres ved en pårørende.

 

Det enkelte bruger-pårørende råd kan, såfremt der kan opnås konsensus blandt rådets aktive medlemmer, og det falder naturligt indenfor centrets struktur/organisation, vælge at udvide rådet med flere medlemmer. Såfremt rådet udvides, skal det ske ved en ligelig fordeling mellem de enkelte grupper.

 

Bruger- pårørenderådet kan vælge, at invitere en repræsentant for personalet til at deltage i møderne. Personalerepræsentanten har ikke stemmeret ved møderne.

 

Blandt medlemmer af Seniorrådet udpeges en kontaktperson for plejecentret. Det anbefales at kontaktpersonen inviteres til at deltage i alle rådets møder. Seniorrådets kontaktperson har ikke stemmeret ved møderne.

 

Repræsentanter for støtteforeningen udtræder af bruger- og pårørenderådet, hvis medlemskabet ophører.

 

Pårørende som er valgt til bruger- og pårørenderådet, udtræder af rådet, hvis den beboer, som vedkommende er pårørende til fraflytter eller afgår ved døden.

 

Udtrædelse af bruger- pårørenderådet sker så snart suppleanten kan overtage repræsentationen, eller der har været afholdt suppleringsvalg.

 

Valg til bruger- og pårørenderåd

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderådet hvert andet år i januar måned: 

 • Repræsentanter for pårørende, brugere vælges i lige år.
 • Repræsentanter for beboere og støtteforening vælges i ulige år. 

Valgperioden for bruger- og pårørenderådets medlemmer er på 2 år.

Såfremt det enkelte bruger- og pårørenderåd finder det hensigtsmæssigt, kan rådet vælge at der afholdes valg hvert år.

Rådet kan i tilfælde af stort frafald blandt rådets medlemmer afholde suppleringsvalg for de enkelte poster.

 

Kandidater

Opstilling af valg af kandidater sker på et offentligt indkaldt valgmøde på plejecentrene. Kandidater til rådet opstilles i henhold til, hvem de repræsenterer.

 

Alle beboere, pårørende og brugere af centrene har stemmeret i forhold til, hvem de repræsenteres af.

 

Hver beboer/pårørende /bruger har en stemme. Såfremt beboeren af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at stemme, kan en pårørende påtage sig stemmeretten på beboerens vegne.

 

Konstituering

Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig ved første møde med formand og næstformand. Formandsposten besættes af beboere, brugere og pårørende.

 

Arbejdsform

Bruger- og pårørenderådet fastlægger umiddelbart efter valget sin forretningsorden, hvori der angives mere konkrete opgaver samt regler for indkaldelse og fastlæggelse af dagsorden m.v. (evt. faste punkter på dagsordenen).

 

Bruger- og pårørenderådet fastlægger selv sin mødehyppighed, dog mindst 6 gange årligt.

 

Ved afgørelser der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Sekretariatsbetjening

Rådet varetager som udgangspunkt selv sekretærfunktionen. Plejecenterlederen deltager i møderne og varetager sekretariatsbetjeningen i relation til myndighedsfunktionen.

 

Det er lederens opgave at sikre, at rådet har relevant information og at give inspiration til rådets virke.

 

Økonomi

Udgifter til rådets arbejde afholdes af det decentrale budget. Plejecentret stiller mødelokale til rådighed.

Ingen af rådets deltagere får kørselsgodtgørelse eller diæt for deltagelse i møderne. Dog udbetales der kørselsgodtgørelse til Seniorrådets kontaktperson.

 

Godkendelse og ændring af vedtægter

Sundheds- og Omsorgscentres ledelse bemyndiges til at godkende eventuelt ændring af vedtægterne.

 

En vedtægtsændring fordrer dog, at samtlige bruger- og pårørenderåd kan tilslutte sig ændringen.

 

Hvis der ikke kan opnås enighed om eventuel vedtægtsændring, fremsendes sag til politisk beslutning i Ældreudvalget.

 

Tiltrådt af Byrådet den 16. november 2010

Ældrecentret Kløverhuset

Rugvænget 2

2630 Taastrup
Telefon 43 35 25 42

Fax 43 35 25 49

E-mail: kloeverhuset@htk.dk

EAN-nummer: 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer